top of page
IMG_0928.brygga ALP.jpg

Varför ArbetsLivsPartner företagshälsa?

Våra olika tjänster och kompetenser hjälper till att upptäcka, förebygga och minimera
arbetsmiljörisker. Insatserna ingår som en viktig del i våra kunders arbete med
arbetsanpassning och rehabilitering. Vi vill fungera som en sammanhållande resurs
och ”krokar arm” med våra kunder. På så sätt säkrar vi kvaliteten i arbetsmiljöarbetet
över tiden och möjligheten att tidigt upptäcka hälsorisker ökar.

Vi identifierar och beskriver sambanden mellan arbetsmiljö, organisation,
produktivitet och hälsa. Det kan handla om kunskaper i till exempel
arbetsorganisation, yrkeshygien, beteendevetenskap, ergonomi, medicin,
rehabilitering och teknik. Olika arbetsplatser och branscher kan ha olika behov av
företagshälsovård.

Vi arbetar förebyggande med ohälsa samt att skapa arbetsplatser där de anställda är friska. Om en arbetstagare till exempel utsätts för buller, dålig ventilation eller kemikalier i sitt arbete kan vi undersöka riskerna och lämna förslag på vad som kan göras för att förbättra arbetsmiljön. 

Med vår hjälp kan ni till exempel förebygga belastningsproblematik, psykisk ohälsa och att systematisera arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. För att undvika belastningsskador kan våra fysioterapeuter/ergonomer hjälpa till. En ergonom arbetar bland annat med att anpassa arbetsredskap och arbetsmiljö efter de behov och förutsättningar som finns.

Finns det risk för psykisk ohälsa på arbetsplatsen kan samtal med en beteendevetare vara ett stöd både för att förebygga och åtgärda problemen, på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Vill ni utveckla ert systematiska arbetsmiljöarbete, så kan vår arbetsmiljöingenjör bidra till att ta fram de rutiner och processer som behövs på just er arbetsplats.

Hos oss kan du få hjälp med att utföra en kartläggning av hela personalens hälsa och arbetsmiljö på arbetsplatsen. Vi håller även kurser inom organisation och ledarskap.  

 

Sammanfattningsvis hjälper vi arbetsplatser att förbättra hälsan hos de anställda genom att stödja arbetsgivaren att skapa en bättre arbetsmiljö och erbjuda friskvård samt utbildning. 

 

Som arbetsgivare har man alltid ansvar för sin arbetsmiljö, med vår specialistkunskap skapar vi tillsammans förutsättningar för att ni lever upp och överträffar en säker och hållbar arbetsmiljö som långsiktigt gynnar både arbetsgivare och anställda.

Ditt ansvar som arbetsgivare

Arbetsgivaren är skyldig att undersöka, genomföra och följa upp arbetet så att arbetsmiljön blir bra. Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter anger närmare vilka krav som ställs. Några av de föreskrifter som är särskilt viktiga när det gäller företagshälsovården är:

 

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet

AFS 2020:5 Arbetsanpassning

bottom of page